Навчально-методичне забезпечення

Для студентів напрямів та підготовки спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

 

ПІДРУЧНИК, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Навчально-методичне забезпечення Безуглий П.О., Георгіянц В.А., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В.,Грудько В.О.,Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Сидоренко Л.В., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В.

Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. ; вид. 3-те, випр., доопр.

У підручнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентифікації лікарських засобів, подано приклади одержання лікарських речовин і наведено методи їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.

Підручник призначений для вивчення фармацевтичної хімії студентами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Навчально-методичне забезпечення

Гриценко І.С., Таран С.Г., Перехода Л.О., Георгіянц В.А., Березнякова Н.Л.

Медична хімія. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.

Навчальний посібник містить інформацію щодо класифікації, номенклатури, фізичних, фізико-хімічних, хімічних та фармакологічних властивостей лікарських речовин. Матеріал посібника відображує сучасні уявлення про фізико-хімічні основи фармакокінетичних та фармакодинамічних процесів, розглядає методи дослідження лікарських речовин, принципи конструювання нових лікарських засобів. Особлива увага приділена хімічним схемам метаболічних перетворень лікарських речовин, які вперше представлені в такому обсязі у вітчизняній навчальній літературі.

Посібник буде корисним для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, для аспірантів, магістрантів, викладачів в галузі фармацевтичної та медичної освіти, а також для фахівців в сфері охорони здоров’я.

Навчально-методичне забезпечення Безуглий П.О., Георгіянц В.А., Гриценко І.С., Таран С.Г., Українець І.В. , Бевз Н.Ю., Гарна Н.В., Горохова О.В., Грудько В.О., Леонова С.Г., Сидоренко Л.В., Ханін В.А.

Фармацевтичний аналіз: навч. посіб. для студ. ВНЗ

Автори посібника розраховують, що він допоможе студентам ґрунтовно засвоїти основні методи фармацевтичного аналізу, полегшить перехід від теорії до конкретних методик практичного аналізу і будуть вдячні колегам, науковим і практичним співробітникам за будь-які зауваження і побажання з приводу цього видання.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації при вивченні дисциплін: фармацевтична хімія, стандартизація лікарських засобів, фізико-хімічні методи аналізу та інш.

Навчально-методичне забезпечення

Збірник тестів з фармацевтичної хімії: Навч. посіб. для студ. навч. закладів/ П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, В.А. Георгіянц та ін.

У збірнику представлено 1638 тестів з усіх розділів фармацевтичної хімії у відповідності до навчальної програми, наведено відповіді та список рекомендованої літератури. Кожна тема включає тести, що стосуються номенклатури, властивостей, способів добування, методів ідентифікації, визначення чистоти та кількісного вмісту лікарських речовин, а також їх зберігання та застосування в медицині.

Збірник тестів з фармацевтичної хімії призначений для вивчення фармацевтичної хімії студентами фармацевтичних вузів і факультетів.

Фармацевтична хімія: посібник для підготовки здобувачів вищої освіти до державної атестації (спеціальність – «Фармація») / В. А. Георгіянц, І. В. Українець, Л. В. Сидоренко та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 74 с.

У виданні викладені загальні методи аналізу лікарських засобів, ідентифікація та кількісне визначення субстанцій згідно ДФУ та МКЯ, а також особливості аналізу лікарських форм. Наведені приклади розв’язання ситуаційних завдань до титриметричних методів (субстанцій та лікарських форм), а також інструментальних методів (спектрофотометрії, фотоколориметрії, поляриметрії, рефрактометрії).

Посібник допоможе здобувачам вищої освіти при підготовці до державної атестації з фармацевтичної хімії. Посібник призначений для випускних курсів добувачів вищої освіти фармацевтичного факультету.

Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків: Посібник для здобувачів вищої освіти V курсу медико-фармацевтичного факультету (спеціальність ‒ «Клінічна фармація») / Перехода Л. О., Березнякова Н. Л., Сулейман М. М. та ін.; за заг. ред. проф. Л.О. Переходи. – Х. : НФаУ, 2018. – 42 с.

У посібнику наведено інформаційний матеріал, теоретичні питання та питання для самостійного вивчення, запитання до самоконтролю та тестові завдання до кожної теми з дисципліни «Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків» відповідно до робочої програми. Призначено для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і фармацевтичних факультетів медичних вищих навчальних закладів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобув. вищ. освіти ІІІ-V курсів фарм. факультету / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 151 с.

Методичні рекомендації містять відомості про предмет і завдання фармацевтичної хімії, правила роботи в лабораторії та оформлення лабора­торного журналу, тему, мету, теоретичні питання та питання для самостійного вивчення, завдання для лабораторної роботи, методичні вказівки для виконання поставлених завдань, завдання для самостійної роботи, демонстраційні досліди, запитання до самоконтролю та тестові завдання. Методичні рекомендації допоможуть здобувачам вищої освіти при підготовці до занять з фармацевтичної хімії та в процесі виконання практичних завдань

Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти III-V курсів фармацевтичного факультету.

Фармацевтична хімія: метод. рек. до самост. роботи здоб. вищої освіти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – НФаУ, 2018. – 136 с.

Методичні рекомендації структуровано згідно з навчальним планом, а саме: тема, мета, контрольні питання за темою, завдання для самостійної роботи, запитання для самопідготовки і тестові завдання.

Призначено для правильної організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти III-V курсів НФаУ з вивчення дисципліни «Фармацевтична хімія».

Виробнича практика з фармацевтичної хімії: методичні рекомендації для здобувачів вищої фармацевтичної освіти / Л.О. Перехода, В.А. Георгіянц, С.Г. Таран та ін.– Х.: НФаУ, 2019. – 18 с.

Методичні рекомендації містять відомості щодо мети і завдань виробничої практики з фармацевтичної хімії, її змісту, порядку проходження і підведення підсумків. Вони допоможуть студентам при проходженні практики і сприятимуть підготовці до заліку з виробничої практики.

Призначені для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету та керівників на базах практики.

Фармацевтична хімія: метод. рек. для підгот. здоб. вищої освіти до 

держ. атестації (спец. «Фармація») / В. А. Георгіянц, І. В. Українець, Л. В. Сидоренко та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 104 с.

У виданні викладено загальні методи аналізу лікарських засобів, ідентифікація та кількісне визначення субстанцій згідно з ДФУ та МКЯ, а також особливості аналізу лікарських форм. Наведено приклади розв’язання ситуаційних завдань до титриметричних методів (субстанцій та лікарських форм) та інструментальних (спектрофотометрії, фотоколориметрії, поляриметрії, рефрактометрії) методів.

Методичні рекомендації допоможуть здобувачам вищої освіти при підготовці до державної атестації з фармацевтичної хімії.

Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків : метод. рек. до самост. роботи здоб. вищої освіти медико-фармац. факультету (спеціальність ‒ «Клінічна фармація») / Л. О. Перехода, Н. Л. Березнякова, Г. О. Єрьоміна та ін. – НФаУ, 2018. – 22 с.

У методичних рекомендаціях наведено контрольні питання теми, завдання для самостійної роботи, питання для самопідготовки та тестові завдання до кожної теми з дисципліни «Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків» відповідно до робочої програми.

Призначено для здобувачів вищої освіти V курсу медико-фармацевтичного факультету НФаУ.

Методи дослідження метаболізму лікарських засобів : метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти / за ред. проф. Л. О. Переходи. – Х. : НФаУ, 2019. – 35 с.

Методичні рекомендації містять відомості з дисципліни «Методи дослідження метаболізму лікарських засобів». До кожної теми наведені основні теоретичні питання до самопідготовки, завдання і перелік питань до самостійної роботи, які допоможуть здобувачам вищої освіти при підготовці до занять.

Призначено для здобувачів вищої освіти I курсу факультету медико-фармацевтичних технологій освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» освітньої програми «Клінічна фармація» спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація».

«Стандартизація лікарських засобів»: методичні рекомендації для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету / І.С. Гриценко, В.А. Георгіянц, С.Г. Таран та ін.-Х.: НФаУ, 2013.-20 с.

Методичні рекомендації складено на допомогу студентам спеціальності «Фармація» при підготовці до лабораторних занять та контролю змістових модулів. Вони включають перелік тем відповідно до робочої програми, містять: мету роботи, завдання для підготовки до лабораторної роботи, теоретичні питання для самопідготовки та самоконтролю, методичні рекомендації з виконання поставлених завдань, завдання для самостійної роботи, перелік рекомендованої літератури. Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» / Л.О. Перехода, С.Г. Таран, І.А. Сич та ін. – X.: НФаУ, 2020. – 38 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності “Фармація” для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» з фармацевтичної хімії призначений для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності «Фармація». Методичні рекомендації містять перелік тестових питань і завдань для самостійної роботи, відповіді на питання з поясненнями і перелік літератури для підготовки до іспиту «Крок-2».

Методичні рекомендації будуть корисними для здобувачів вищої освіти при підготовці до ліцензійного іспиту «Крок-2» і занять з фармацевтичної хімії і стандартизації лікарських засобів.

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Клінічна фармація» з підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» / Л.О. Перехода, Н.Л. Березнякова, І.М. Подольський. та ін. – X.: НФаУ, 2019. – 30с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» з медичної хімії призначений для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності “Клінічна фармація”. Методичні рекомендації містять перелік тестових питань і завдань для самостійної роботи, відповіді на питання з поясненнями і перелік літератури для підготовки до іспиту «Крок-2». Методичні рекомендації будуть корисними для здобувачів вищої освіти при підготовці до ліцензійного іспиту «Крок-2» і занять з медичної хімії.

Методичні рекомендації з фармацевтичної та косметичної хімії для самостійної роботи студентів з підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» /Л.О. Перехода, В.В. Друговіна, О.М. Яременко В.Д. та ін. – X.: НФаУ, 2019. – 26 с..

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» з фармацевтичної  та косметичної хімії призначений для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності “Технології парфумерно-косметичних засобів”. Методичні рекомендації містять перелік тестових питань і завдань для самостійної роботи, відповіді на питання з поясненнями і перелік літератури для підготовки до іспиту «Крок-2». Методичні рекомендації будуть корисними для здобувачів вищої освіти при підготовці до ліцензійного іспиту «Крок-2» і занять з фармацевтичної  та косметичної хімії.

Для студентов факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация»

 

УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Навчально-методичне забезпечення Безуглый П.А., Георгиянц В.А., Гриценко И.С., Украинец И.В., Таран С.Г., Перехода Л.А., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарная Н.В.,Грудько В.А.,Еремина З.Г., Сыч И.А., Сидоренко Л.В., Горохова О.В., Алексеева Т.В., Колесник Е.В.

 Фармацевтическая химия. Учебник для студ. высш. фармац. учеб. закл. и фармац. ф-тов высш. мед. учеб. закл. III-IV уровней ак. ; изд. 3-е, испр., дораб.

В учебнике охарактеризованы предмет и задачи фармацевтической химии, рассмотрены классические методы определения чистоты и идентификации лекарственных средств, представлены примеры получения лекарственных веществе приведены методы их количественного определения. Материал рассмотрен на примере наиболее характерных представителей отдельных групп лекарственных веществ.

Учебник предназначен для изучения фармацевтической химии студентами фармацевтических вузов и факультетов.

Навчально-методичне забезпечення Безуглый П.А., Георгиянц В.А., Гриценко И.С., Перехода Л.А, Украинец И.В , Блажеевский Н.Е, Бевз Н.Ю., Гарная Н.В., Горохова О.В., Грудько В.А., Леонова С.Г., Сидоренко Л.В., Ханин В.А., Таран Е.А.,Каменецкая О. Л., Кизь О.В., Титко Т.А.

Фармацевтический анализ: учебн. пособ. для студ. ВНЗ

Авторы пособия рассчитывают, что он поможет студентам основательно усвоить основные методы фармацевтического анализа, облегчит переход от теории к конкретным методик практического анализа и будут благодарны коллегам, научным и практическим сотрудникам за любые замечания и пожелания по поводу этого издания.

Предназначено для студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации при изучении дисциплин: фармацевтическая химия, стандартизация лекарственных средств, физико-химические методы анализа и др.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ И СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Фармацевтическая химия: метод. рек. для соис. высш. образования ІІІ-V    курсов факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация» / Л. А. Перехода, С. Г. Таран, А.И. Федосов и др. – Х.: НФаУ, 2018. – 176 с.

Методические рекомендации содержат сведения о предмете и задачах фармацевтической химии, правила работы в лаборатории и оформления лабораторного журнала, тему, цель, теоретические вопросы и вопросы для самостоятельного изучения, задания для лабораторной работы, методические указания для выполнения поставленных задач, задания для самостоятельной работы, демонстрационные опыты, вопросы для самоконтроля и тестовые задания.

Методические рекомендации помогут соискателям высшего образования при подготовке к занятиям по фармацевтической химии и в процессе выполнения практических заданий.

Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по фармацевтической химии: методические рекомендации для студентов специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения факультета по подготовке иностранных граждан / Л.А. Перехода, З.Г. Еремина, И.А. Сыч и др. –  Х.: НФаУ, 2017. -15 с.

Методические рекомендации разработаны для студентов специальности «Фармация» дневной и заочной форм обучения факультета по подготовке иностранных граждан и предназначены для осуществления методической помощи при выполнении курсовой работы по фармацевтической химии.

Производственная практика по фармацевтической химии: методические рекомендации для студентов 5 курса факультета по подготовке иностранных граждан / И.С. Гриценко, В.А. Георгиянц, С.Г. Таран и др.. – Х.:  НФаУ, 2013. – 18 с.

Методические рекомендации содержат сведения о целях и задачах производственной практики по фармацевтической химии, ее содержании, порядка прохождения и подведении итогов. Они помогут студентам при прохождении практики и будут способствовать подготовке к зачету по производственной практике.

Предназначены для студентов 5 курса факультета по подготовке иностранных граждан, а также для руководителей на базах практики.

Фармацевтическая химия: методические рекомендации для подготовки соискателей высшего образования к государственной аттестации / Л. А. Перехода, С. Г. Таран, А. И. Федосов и др. – Харьков : НФаУ, 2019. – 76 с.

Методические рекомендации содержат перечень практических навыков и умений по фармацевтической химии, которые выносятся на государственную аттестацию, а также необходимый учебный материал для качественной подготовки к практически ориентированному государственному экзамену. Выпускники имеют возможность ознакомиться с образцом экзаменационного билета, эталоном ответа на него и критериями, по которым оценивается их подготовка. Для самоподготовки к государственной аттестации приведен список соответствующей литературы.

Методические рекомендации предназначены для соискателей высшего образования факультета по подготовке иностранных граждан к государственной аттестации по специальности «Фармация»

Методические рекомендации для самостоятельной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация для иностранных студентов» для подготовки к лицензионному экзамену «Крок- 2» / Л.А. Перехода, С.Г. Таран, И.А. Сыч и др. – X.: НФаУ, 2019. – 38 с.

Методические рекомендации для самостоятельной работы соискателей высшего образования специальности “Фармация для иностранных студентов” для подготовки к лицензионному экзамену «Крок- 2» по фармацевтической химии. Методические рекомендации предназначены для соискателей высшего образования V курса факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация для иностранных студентов». Методические рекомендации содержат перечень тестовых вопросов и заданий для самостоятельной работы, ответы на вопросы с объяснениями и перечень литературы для подготовки к экзамену «Крок-2».

Методические рекомендации будут полезными для соискателей высшего образования при подготовке к лицензионному экзамену «Крок-2» и занятий по фармацевтической химии и стандартизации лекарственных средств.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email