Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійних програм

“Фармація”, “Клінічна фармація”,

“Технології парфумерно косметичних засобів”

**********************************************************************************************************************

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобув. вищ. освіти ІІІ-V курсів фарм. факультету / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 151 с.

Методичні рекомендації містять відомості про предмет і завдання фармацевтичної хімії, правила роботи в лабораторії та оформлення лабора­торного журналу, тему, мету, теоретичні питання та питання для самостійного вивчення, завдання для лабораторної роботи, методичні вказівки для виконання поставлених завдань, завдання для самостійної роботи, демонстраційні досліди, запитання до самоконтролю та тестові завдання. Методичні рекомендації допоможуть здобувачам вищої освіти при підготовці до занять з фармацевтичної хімії та в процесі виконання практичних завдань

Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти III-V курсів фармацевтичного факультету.

Фармацевтична хімія: метод. рек. до самост. роботи здоб. вищої освіти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – НФаУ, 2018. – 136 с.

Методичні рекомендації структуровано згідно з навчальним планом, а саме: тема, мета, контрольні питання за темою, завдання для самостійної роботи, запитання для самопідготовки і тестові завдання.

Призначено для правильної організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти III-V курсів НФаУ з вивчення дисципліни «Фармацевтична хімія».

Виробнича практика з фармацевтичної хімії: методичні рекомендації для здобувачів вищої фармацевтичної освіти / Л.О. Перехода, В.А. Георгіянц, С.Г. Таран та ін.– Х.: НФаУ, 2019. – 18 с.

Методичні рекомендації містять відомості щодо мети і завдань виробничої практики з фармацевтичної хімії, її змісту, порядку проходження і підведення підсумків. Вони допоможуть студентам при проходженні практики і сприятимуть підготовці до заліку з виробничої практики.

Призначені для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету та керівників на базах практики.

Фармацевтична хімія: метод. рек. для підгот. здоб. вищої освіти до 

держ. атестації (спец. «Фармація») / В. А. Георгіянц, І. В. Українець, Л. В. Сидоренко та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 104 с.

У виданні викладено загальні методи аналізу лікарських засобів, ідентифікація та кількісне визначення субстанцій згідно з ДФУ та МКЯ, а також особливості аналізу лікарських форм. Наведено приклади розв’язання ситуаційних завдань до титриметричних методів (субстанцій та лікарських форм) та інструментальних (спектрофотометрії, фотоколориметрії, поляриметрії, рефрактометрії) методів.

Методичні рекомендації допоможуть здобувачам вищої освіти при підготовці до державної атестації з фармацевтичної хімії.

Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків : метод. рек. до самост. роботи здоб. вищої освіти медико-фармац. факультету (спеціальність ‒ «Клінічна фармація») / Л. О. Перехода, Н. Л. Березнякова, Г. О. Єрьоміна та ін. – НФаУ, 2018. – 22 с.

У методичних рекомендаціях наведено контрольні питання теми, завдання для самостійної роботи, питання для самопідготовки та тестові завдання до кожної теми з дисципліни «Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків» відповідно до робочої програми.

Призначено для здобувачів вищої освіти V курсу медико-фармацевтичного факультету НФаУ.

Методи дослідження метаболізму лікарських засобів : метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти / за ред. проф. Л. О. Переходи. – Х. : НФаУ, 2019. – 35 с.

Методичні рекомендації містять відомості з дисципліни «Методи дослідження метаболізму лікарських засобів». До кожної теми наведені основні теоретичні питання до самопідготовки, завдання і перелік питань до самостійної роботи, які допоможуть здобувачам вищої освіти при підготовці до занять.

Призначено для здобувачів вищої освіти I курсу факультету медико-фармацевтичних технологій освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» освітньої програми «Клінічна фармація» спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація».

«Стандартизація лікарських засобів»: методичні рекомендації для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету / І.С. Гриценко, В.А. Георгіянц, С.Г. Таран та ін.-Х.: НФаУ, 2013.-20 с.

Методичні рекомендації складено на допомогу студентам спеціальності «Фармація» при підготовці до лабораторних занять та контролю змістових модулів. Вони включають перелік тем відповідно до робочої програми, містять: мету роботи, завдання для підготовки до лабораторної роботи, теоретичні питання для самопідготовки та самоконтролю, методичні рекомендації з виконання поставлених завдань, завдання для самостійної роботи, перелік рекомендованої літератури. Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» / Л.О. Перехода, С.Г. Таран, І.А. Сич та ін. – X.: НФаУ, 2020. – 38 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності “Фармація” для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» з фармацевтичної хімії призначений для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності «Фармація». Методичні рекомендації містять перелік тестових питань і завдань для самостійної роботи, відповіді на питання з поясненнями і перелік літератури для підготовки до іспиту «Крок-2».

Методичні рекомендації будуть корисними для здобувачів вищої освіти при підготовці до ліцензійного іспиту «Крок-2» і занять з фармацевтичної хімії і стандартизації лікарських засобів.

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Клінічна фармація» з підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» / Л.О. Перехода, Н.Л. Березнякова, І.М. Подольський. та ін. – X.: НФаУ, 2019. – 30с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» з медичної хімії призначений для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності “Клінічна фармація”. Методичні рекомендації містять перелік тестових питань і завдань для самостійної роботи, відповіді на питання з поясненнями і перелік літератури для підготовки до іспиту «Крок-2». Методичні рекомендації будуть корисними для здобувачів вищої освіти при підготовці до ліцензійного іспиту «Крок-2» і занять з медичної хімії.

Методичні рекомендації з фармацевтичної та косметичної хімії для самостійної роботи студентів з підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» /Л.О. Перехода, В.В. Друговіна, О.М. Яременко В.Д. та ін. – X.: НФаУ, 2019. – 26 с..

Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» з фармацевтичної  та косметичної хімії призначений для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності “Технології парфумерно-косметичних засобів”. Методичні рекомендації містять перелік тестових питань і завдань для самостійної роботи, відповіді на питання з поясненнями і перелік літератури для підготовки до іспиту «Крок-2». Методичні рекомендації будуть корисними для здобувачів вищої освіти при підготовці до ліцензійного іспиту «Крок-2» і занять з фармацевтичної  та косметичної хімії.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email