Перелік освітніх компонент

Освітня компонента «Фармацевтична хімія»

Це освітня компонента надає системні знання щодо структури лікарських засобів, методів їх добування, ідентифікації та кількісного визначення, фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей, хімічних факторів фармакологічної дії, закономірностей взаємозв’язку “структура – біологічна / фармакологічна активність” та метаболічних перетворень, дослідження чистоти, застосування і зберігання, а також підходів для створення нових синтетичних лікарських засобів та біологічно активних речовин.

Освітня компонента «Стандартизація лікарських засобів»

Предметом вивчення освітньої компоненти “Стандартизація лікарських засобів” є процеси встановлення і застосування стандартів, а також: будова, фізичні, фізико-хімічні та хімічні властивості активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ); фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи аналізу неорганічних і органічних речовин; способи отримання і умови зберігання лікарських засобів. Відповідно до цього “Стандартизація лікарських засобів” як освітня компонента готує фахівців до вирішення таких важливих питань, як розробка стандартів якості лікарських засобів, що забезпечують належний рівень якості ліків.

Освітня компонента «Молекулярний дизайн потенційних АФІ»

Ця освітня компонента надає студентам поглиблені теоретичні знання методів комп’ютерного молекулярного моделювання та практичного їх використання з метою оптимізації експериментального пошуку нових потенційних біологічно активних речовин з прогнозованими видами біологічної активності.

Освітня компонента «Фізико-хімічні фактори дії ліків»

«Фізико-хімічні фактори дії ліків» – освітня компонента, яка комплексно розглядає фактори та аспекти взаємодії молекул лікарських речовин з організмом людини, зокрема, яким чином структурні та фізико-хімічні властивості молекул біологічно активних речовин впливають на їх фармакодинаміку, фармакокінетику та токсичність.

Освітня компонента «Методи дослідження метаболізму лікарських засобів»

Предметом вивчення освітньої компоненти «Методи дослідження метаболізму лікарських засобів» є фізичні та фізико-хімічні методи визначення лікарських речовин та їх метаболітів (хроматографія в тонкому шарі сорбенту (ТШХ), спектроскопія ІЧ-, УФ-, ЯМР 1Н, мас-спектрометрія), зокрема, у біологічних середовищах.

Освітня компонента «Медична хімія»

Освітня компонента “Медична хімія” надає здобувачам освіти теоретичні знання щодо фізико-хімічних факторів дії ліків, та закономірностей зв’язку між хімічною будовою молекули та її фармакодинамікою та фармакокінетичними властивостями. Освітня компонента дає практичні навички використання одержаних знань, як в контексті раціонального застосування лікарських засобів, так і оптимізації експериментального пошуку нових потенційних біологічно-активних речовин.

Освітня компонента «Промислова токсикологія»

Це нормативна професійно-орієнтована освітня компонента, яка поєднує формування у фахівця з промислової фармації  компетенцій з загальної токсикології, сприяє організації та проведенні профілактичної роботи на виробництві діяльності з метою попередження гострих і хронічних отруєнь, а також включає організацію своєчасної кваліфікованої допомоги потерпілому при ураженні організму токсикантами. Освітня компонента сприяє становленню навиків роботи в галузі промислового фармацевтичного виробництва та готовності кваліфіковано оцінити особливості «токсикологічної ситуації»  на підприємстві.

Виробнича фармацевтична практика з фармацевтичної хімії

Практика для здобувачів вищої освіти в установах, що підпорядковуються міністерству охорони здоров’я та займаються виготовленням, реалізацією лікарських засобів (аптечні установи, фармацевтичні підприємства) чи контролем якості лікарських засобів (незалежні лабораторії з КЯ та інші). Виробнича практика дає можливість закріпити та поглибити  теоретичні знання та практичні вміння, одержані в процесі вивчення фармацевтичної хімії.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email